سوف نرى كيف يمكنك إنشاء نموذج بحث ورد مخصصة باستخدام طريقتين مختلفتين

  • نموذج البحث وورد عن طريق إضافة كود; مع محرك البحث وورد expertrec ل – كيفية إضافة نموذج بحث وورد
  • سوف نرى كيف يمكنك إنشاء نموذج بحث ورد مخصصة باستخدام طريقتين مختلفتين
  • نموذج البحث وورد عن طريق إضافة كود “مع محرك البحث وورد expertrec ل” avanzata sintassi di ricerca Google booleana (operatori come AND OR, ecc)

Vantaggi di Google CSE

  • Hide sintassi di ricerca complessa da utente finale
  • Impedire a Google di visualizzare CAPTCHA
  • Fornire la possibilità di ordinare i risultati per data
  • CSE hanno capacità di ricerca aggiuntive, non disponibile in “regolare” Google
  • CSE hanno operatori di ricerca aggiuntivi!

ganesh muthali

Muthali ama scrivere sulle tecnologie emergenti e di soluzioni semplici per problemi complessi di tecnologia. È possibile entrare in contatto con lui attraverso chat o sollevando un ticket di supporto sul lato sinistro della pagina.